คณะแพทย์

61

ชื่อแพทย์  :  สมฤดี ชัยวีระวัฒนะ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
62

ชื่อแพทย์  :  สมศักดิ์ สุขจารุวรรณ ทพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมประดิษฐ์
63

ชื่อแพทย์  :  สายทิพย์ วิไลรัตน์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จักษุวิทยา - โรคสายตาเลือนลางและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
64

ชื่อแพทย์  :  สาลินี หิรัญบูรณะ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
65

ชื่อแพทย์  :  สุพจน์ ชีวเกษมสุข นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
66

ชื่อแพทย์  :  สุภาวดี ศุภผล พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชศาสตร์ฟื้นฟู
67

ชื่อแพทย์  :  สุมาพร มาลีวงษ์ ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
68

ชื่อแพทย์  :  สุรพงษ์ ยังไพโรจน์ ทพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
69

ชื่อแพทย์  :  อรรณพ ใจสำราญ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
70

ชื่อแพทย์  :  อรรถสิทธิ์ อมรถนอมโชค นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชปฏิบัติทั่วไป
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )