คณะแพทย์

51

ชื่อแพทย์  :  ปณิดา วิบูลยเสข ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมประดิษฐ์
52

ชื่อแพทย์  :  ประจักษ์ มูลลออ รศ.นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
53

ชื่อแพทย์  :  ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
54

ชื่อแพทย์  :  ประเสริฐ สินธุรัตเวช นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
55

ชื่อแพทย์  :  ประไพ พัวพันธ์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชศาสตร์ฟื้นฟู
56

ชื่อแพทย์  :  ปริย วิมลวัตรเวที นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชศาสตร์ฟื้นฟู
57

ชื่อแพทย์  :  ปริวัตร เพ็งแก้ว นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
58

ชื่อแพทย์  :  ปองขวัญ ประดิษฐานนท์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
59

ชื่อแพทย์  :  ปิยะ สมานคติวัฒน์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
60

ชื่อแพทย์  :  ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )