ศูนย์บริการและคลินิก

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

      ให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรม ที่ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงจากการทำงาน และพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัยและครบวงจรแบบ One Stop Service จึงทำให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจได้ในความถูกต้อง และความรวดเร็วของการรายงานผล และยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่ง ของการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่

 
      ด้วยบรรยากาศของการตรวจสุขภาพ ที่เน้นเป็นการพักผ่อนแบบสปา ประกอบกับการบริการอันหลากหลาย เช่น นวดฝ่าเท้า และ Internet cafe จึงทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะจากการ ตรวจผู้ป่วยทั่วไป
 
การบริการ
      ด้วยการให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรมสำหรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ออกแบบให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ตรวจคนหาความเสี่ยงดานสุขภาพเบื้องตนแบบ One Stop Service ควบคุมปองกัน ปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคโดยสงพบผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวของ มีการแนะนํา โปรแกรมที่สัมพันธกับการเจ็บปวยในอดีต การดําเนินชีวิตประจําวันทั้งในดาน อาหารและการออกกําลังกาย ปจจัยเสี่ยงดานเกี่ยวกับโรค (Risk factor) และปญหา พันธุกรรม (Family history)
 
โปรแกรมและแพ็คเกจ
 • Active Plus Program 
  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เป็นโปรแกรมที่มีรายการตรวจร่างกายพื้นฐานครบถ้วน
   
 • Advance Program
  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นโปรแกรมที่มีรายการตรวจร่างกายพื้นฐานครบถ้วน และเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น ที่เหมาะสำหรับแต่ละเพศ 
   
 • Executive Program
  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นโปรแกรมที่มีรายการตรวจร่างกายพื้นฐานครบถ้วน และเพิ่มการตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น และการตรวจไวรัสตับอักเสบ ที่เหมาะสำหรับแต่ละเพศ
   
 • President Program
  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เป็นโปรแกรมที่มีรายการตรวจร่างกายพื้นฐานครบถ้วน ทั้งการตรวจคัดกรองมะเร็งเบื้องต้น การตรวจไวรัสตับอักเสบ และการวัดอัตราการทำลายและการสร้างของกระดูก ที่เหมาะสำหรับแต่ละเพศ

บริการทางการแพทย์

เครื่องมือและเทคโนโลยี

Article

วีดีโอ

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )