เกี่ยวกับเวชธานี

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
     ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำทางด้านการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว โดยการให้บริการคุณภาพชั้นสูง และมีวัฒนธรรมในการทำงานด้วยความร่วมมือ โดยดึงศักยภาพของพวกเราทุกคนออกมาใช้ร่วมกัน

พันธกิจ
     ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

นโยบายคุณภาพของเวชธานี (Quality Policy)
     มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของเวชธานี (Policy)
     เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหนทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้นโรงพยาบาลเวชธานีจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานแต่ละด้านไว้ดังนี้

     • นโยบายด้านบริหารการเงิน
     • นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
     • นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
     • นโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
     • นโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
     • นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
     • นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
     • นโยบายด้านสังคม
     • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

ค่านิยมเวชธานี
     ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

     • Customer Centric : มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ
     • Quality Mind : มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ
     • Integrity : มุ่งเน้นความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ
     • Public Awareness : มุ่งเน้นเรื่องของการคำนึงถึงส่วนรวม
     • Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี
     • นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ

Core Competency
     ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

     • High Quality Awareness : การตระหนักในคุณภาพระดับสูง
     • Excellence Service : การให้บริการที่เป็นเลิศ
     • Achievement Oriented : การเน้นผลสำเร็จของงาน
     • Responsibilities : การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
     • Teamwork : การทำงานเป็นทีม
     • Continuous Learning : การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 
icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )