Joint Commission International Accreditation

ISO50001 : การรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐาน

โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ ISO50001 : 2011

สำหรับขอบข่าย : โรงพยาบาลและการบริการทางการแพทย์สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ - Management System Certification Institute (Thailand)


โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการรับรองระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานเลขที่ ISO50001 : 2011

1. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001:2011
แก่ บริษัทเวชธานี จำกัด (มหาชน) ในขอบข่ายโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์ มาตรฐานดังกล่าว ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นองค์กรอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน
โดยให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กระบวนการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานและคงความสะดวกสบายแก่ผู้รับบริการดังเดิม

2. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) รับมอบใบรับรองมาตรฐานด้านการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2001
ภายใต้การรับรองของ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ซึ่งเป็นการรับรองว่าบริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) ประสบความสำเร็จในการพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานด้านระบบการจัดการพลังงาน ในขอบข่ายโรงพยาบาลและบริการทางการแพทย์และยังคงให้การรักษา พยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากลตลอดไป

3. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ให้การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011
แก่ บริษัท เวชธานี จำกัด (มหาชน) เพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจัดการพลังงาน เนื่องจากวิกฤติพลังงานเป็นประเด็นใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ
อันเป็นผลให้ต้นทุนการผลิตปรับราคาสูงขึ้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีระบบการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การใช้พลังงานในองค์กรเกิดประโยชน์สูงสุด
และช่วยลดหรือบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน ที่กำลังส่งต่อสภาพแวดล้อมในขณะนี้ ระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 : 2011 จึงมีบทบาทสำคัญ
ในการช่วยลดปัญหาดังกล่าว อีกทั้งองค์กรยังสามารถนำไปปฏิบัติและปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งองค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะ
ประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งองค์กร ประเทศและสภาวะแวดล้อมของโลกมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน ISO 50001


ด้วยองค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)
ได้จัดทำมาตรฐานระบบการจัดการด้านพลังงาน (Energy management systems - Requirements with guidance for use) หรือ ISO50001 ขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการพลังงานสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ธุรกิจการค้าและองค์กรต่างๆโดยมีจุดมุ่งหมายในการลดการใช้พลังงานของโลกลงให้ได้ประมาณร้อยละ 60

ดังนั้น สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอในฐานะที่เป็นหน่วยรับรองแห่งชาติ มีหน้าที่ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ
จึงให้บริการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน มาตรฐาน ISO50001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบการจัดการฉบับใหม่ที่ได้รับการพัฒนานั้น
เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงสมรรถนะ ประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื่องโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์กรได้รับประโยชน์ดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพลังงานขององค์กรโดยบูรณาการเข้ากับระบบการจัดการ ISO9001, ISO14001 ที่องค์กรทำอยู่
2. ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเกณฑ์มาตรฐานอื่น (Benchmarking) การวัด การจัดทำระบบเอกสารและการรายงานผลการปรับปรุงด้านการพลังงานและการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการลดการปลดปล่อยปริมาณก๊าซเรือนกระจก
3. ให้องค์กรควบคุมผู้ส่งมอบที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ให้องค์กรปรับปรุงการใช้ทรัพยากรด้านพลังงานให้คุ้มค่าการลงทุน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
5. สนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านประสิทธิภาพพลังงาน
6. ให้องค์กรมีการดำเนินการด้านการจัดการพลังงาน ที่เป็นรูปธรรมนำไปปฏิบัติได้จริง ให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

icon doctors information
คณะแพทย์
icon ebook
37 ํc : Health Magazine online
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )