TALK TO DOCTORS : Post your Questions   To make an online appointment Plan your visit to Vejthani Hospital New Website www.vejthani.com
 
 
   
   
 
 
 วิสัยทัศน์
ได้รับการยอมรับว่า เป็นผู้นำทางด้านการดูแลผู้ป่วยและครอบครัว โดยการให้บริการคุณภาพชั้นสูง และมีวัฒนธรรมในการทำงานด้วยความร่วมมือ โดยดึงศักยภาพของพวกเราทุกคนออกมาใช้ร่วมกัน

พันธกิจ
ให้การดูแลรักษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย ครอบครัวและชุมชน ด้วยการผสานการศึกษาและความเชี่ยวชาญทางการแพทย์อันยอดเยี่ยม โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์


นโยบายคุณภาพของเวชธานี (Quality Policy)
มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

นโยบายของเวชธานี (Policy)
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์และหนทางปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น
โรงพยาบาลเวชธานีจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานแต่ละด้านไว้ดังนี้

นโยบายด้านบริหารการเงิน
นโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายด้านสุขภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
นโยบายเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วย และจริยธรรมองค์กร
นโยบายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
นโยบายด้านกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านสังคม
นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรและประสานบริการ
 
Customer Centric : มุ่งเน้นที่ผู้บริโภคเป็นสำคัญ
Quality Mind : มุ่งเน้นการทำงานที่มีคุณภาพ
Integrity : มุ่งเน้นความซื่อสัตย์เป็นสำคัญ
Public Awareness : มุ่งเน้นเรื่องของการคำนึงถึงส่วนรวม
Teamwork : มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ด้วยความสมัครสมาน สามัคคี

 
High Quality Awareness : การตระหนักในคุณภาพระดับสูง
Excellence Service : การให้บริการที่เป็นเลิศ
Achievement Oriented : การเน้นผลสำเร็จของงาน
Responsibilities : การตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
Teamwork : การทำงานเป็นทีม
Continuous Learning : การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
   
 
  Thailand Consumers Choice,
   
Thailand Consumers Choice แบรนด์ที่อยู่ในใจมวลชน Consumers Choice หรือ CC เป็นเสมือนตัวชี้วัดความสำเร็จของแบรนด์ต่างๆ โดยดูจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในตัวสินค้าและบริการ เฉพาะสาขานั้นๆ โดยมีพื้นฐานมาจากการเก็บข้อมูล
     วิจัยขององค์กรอิสระซึ่งอยู่ภายใต้ การจัดการของบริษัท Asian Integrated Media จำกัด ปัจจุบัน Consumers Choice ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย ในเอเชียแปซิฟิกและยุโรปและเมื่อเร็วๆ นี้
    โรงพยาบาลเวชธานี ได้รับการยืนยันจาก Consumers Choice ถึงการยอมรับของผู้บริโภคแล้วว่า เป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในตลาด สาขาสถานพยาบาล ซึ่งประชาชนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในคุณภาพการให้บริการ
   
webmaster

   

 
  Call Center : 02-734-0000  Ambulance Service : 0-2734-0001  Fax :0-2734-0008
© Hospital Vejthani Hospital 1 Ladprao Road 111, Klong-Chan, Bangkapi, Bangkok, Thailand 10240
Email : [email protected]

   
Vejthani Hospital
 
 
ปรึกษาแพทย์ Online
อาการของคุณเป็นอย่างไร? เรามีคำตอบ
แน่นหน้าอก หายใจติดขัด
ปวดศีรษะ อาเจียน ง่วงนอน
หัวใจเต้นแรง ร่างกายอ่อนเพลีย
อุจจาระปนเลือด หรือ ปัสสาวะปนเลือด
อาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือน