កញ្ចប់សេវាកម្ម និងការផ្សព្វផ្សាយ
All
Coming Soon!
ព័ត៌មាននិងសេវាកម្ម
All
The Highest Standard of Congestive Heart Failure Treatment
The Vejthani Cardiology Clinic at Vejthani Hospital offers a full range of finest treatment of conge....
មតិអ្នកជម្ងឺ
All
មតិរបស់កុមារារង្សីដែលមកព្យាបាលបញ្ហាសួតធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី
មជ្ឈមណ្ឌល&គ្លីនិក
All
សេវាកម្មវេជ្ជសាស្រ្ត
មន្ទីរពេទ្យវេជ្ជថានី មានគោលបំណងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មការព្យាបាលដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលនៅក្រោមការមើលថែទាំយ៉ាងដិត....
អត្ថបទសុខភាព
All
ស្នាមញញឺមជាសម្រស់នៃជីវិត
ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃយើងប្រើប្រាស់ធ្មេញសំរាប់ទទួលទាននិងទំពារអាហារ។​ ចំពោះមនុស្សពេញវ័យមានធ្មេញទាំងអស់ច....
icon doctors information
ប្រវត្តិវេជ្ជបណ្ឌិត
icon subscribe
Subscribe to our newsletter

Emergency Call

services 24 hours

0 2734 0001

Attentive medical specialists to optimize your health and experienced health care team