អត្ថបទសុខភាព

Sort by

 
Younger Look from Your Own Blood

Younger Look from Your Own Blood

Everybody’s youth is a dream, a form of chemical madness. Youth seems to be the number one craze nowadays for the not so young society.

more +

 
Q-Life: “Living with the Quality Life”

Q-Life: “Living with the Quality Life”

Forget the saying “Enjoy your youth. You’ll never be younger than you are at this very moment.” Youth has no age. In this highly civilized world, there has been a lot of emerging ways to defy aging physically. For those who has been through anti-aging processes, the magnificent effect was not only physically but it also helps them regain their youthful glow mentally, emotionally and most of all socially.

more +

 
Know When Stroke Can Strike

Know When Stroke Can Strike

According to World Health Organization (WHO), 10% or 5.5 million of deaths worldwide is caused by Stroke. So far, it is the highest percentage among the leading diseases in the world. There are two types of stroke, Ischemic Stroke and Hemorrhagic Stroke.

more +

 
Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT)

Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT)

Nowadays, there are a lot of diseases that does not respond to treatments, not just cancer. They are called elapsed or refractory diseases. Bone marrow disorder for once is an example of these diseases.

more +

 
We Got Your Back

We Got Your Back

Your posture affects your physical appearance the most. Starting from the way you stand up to the fine movements you could do every day. Imagine not standing with good posture and a straight back, then talking to somebody; let’s say your client or even your friend, and most especially speaking or walking in public. It would be very disturbing and could affect our self-esteem. Likewise, when doing your usual household chores, it should be done with good posture. All of these activities could be affected if your spinal column, particularly your lumbar spine (lower back) is damaged due to certain diseases or accident.

more +

 
Avoid the Voids

Avoid the Voids

Imagine attending a party where you are supposed to enjoy but all of a sudden you found yourself taking trips to the restroom to void. It would not be that enjoyable anymore right? More so if you found out that you have peed on your underwear without you even noticing it.

more +

 
Better Days with Better Knees

Better Days with Better Knees

You are doing your routine jogging every Saturday evening and you have noticed that you always feel sharp pain on your knee.

more +

 
In my Knees

In my Knees

“Pain is inevitable, suffering is optional” Why suffer pain when you can stop it? Today there are many emerging treatments for osteoarthritis. In some individuals, they prefer the conservative method rather than undergoing surgery if the damage could at least be treated without cutting the knees open. One treatment which is emerging in health care today is Platelet Rich Plasma.

more +

 

 
 
 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  Cardiothoracic Surgery

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 • Assoc. Prof. Dr. Piya SamarkatiwatAssoc. Prof. Dr. Piya Samarkatiwat

  Cardiothoracic Surgery

 • Dr. Wuttichai Saiyasombati Dr. Wuttichai Saiyasombati

  [Neuroscience Surgery]

 • Dr. Kasama  AryatawongDr. Kasama Aryatawong

  [Oral Maxillofacial and Surgery]

 • Dr. Boonlert ImrapornDr. Boonlert Imraporn

  [ Gastroenterology and Hepatology ]

 • Dr. Auchai KanjanapitakDr. Auchai Kanjanapitak

  [ General Surgery ]

 • Dr. Premstien SirithanapipatDr. Premstien Sirithanapipat

  [Total Joint Reconstruction (Arthroplasty)]

 • Dr. Jade SuphapolDr. Jade Suphapol

 • Dr. Chitnapin DulyakasemDr. Chitnapin Dulyakasem

  [ Obstetrics Gynecology -Materno-fetal Medicine ]

 • Dr. Bancha ChernchujitDr. Bancha Chernchujit

  [ ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่ ]

 • Dr. Porn-A-Nake TardthongDr. Porn-A-Nake Tardthong

  [Spine Surgery]

 

(+66) 8522 3888
webmaster@vejthani.com

Thailand Consumers Choice,
known as CC, is a well-known brand. Any brand recognized by CC is a measure of success for it means that their goods and services can be relied on. This particular field is based on the data of Research organization which are under the Management of Asian Integrated Media Co.Ltd.CC has been widely recognized in Asia Pacific and Europe. Vejthani Hospital has been confirmed by Consumers Choice Award for its Major health care facilities, where public trust and confidence in their Quality of service achieved.