คณะแพทย์

71

ชื่อแพทย์  :  ณัชชา วุฒิวิกัยการ ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมทั่วไป
72

ชื่อแพทย์  :  ณัฎลดา ลิโมทัย พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
73

ชื่อแพทย์  :  ณัฏฐากร วิริยานุภาพ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
74

ชื่อแพทย์  :  ณัฐพร สุริยะรังษี ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมประดิษฐ์
75

ชื่อแพทย์  :  ณัฐพร สมสนิท พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จักษุวิทยา - โรคต้อหิน
76

ชื่อแพทย์  :  ณัฐพล สันตระกูล นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
77

ชื่อแพทย์  :  ณัฐเดช เมฆรุ่งจรัส นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
78

ชื่อแพทย์  :  ดวง กาวาฮารา นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
79

ชื่อแพทย์  :  ดวงกมล ทัศนพงศากุล พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ตจวิทยา (ผิวหนัง)
80

ชื่อแพทย์  :  ดวงนภา เบญจวงศ์เสถียร พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )