คณะแพทย์

31

ชื่อแพทย์  :  จิตรนพิน ดุลยเกษม พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาตร์มารดาและทารกในครรภ์
32

ชื่อแพทย์  :  จิรัฐา งามศิริเดช พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
33

ชื่อแพทย์  :  จีรวัชร์ เมธาภา พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์ทั่วไป
34

ชื่อแพทย์  :  จุฑามาศ ชนะศรีโยธิน ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมบูรณะ
35

ชื่อแพทย์  :  จุลเวช กาญจนเจตนี นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จักษุวิทยา - โรคกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ
36

ชื่อแพทย์  :  จุฬา คูอนันต์กุล นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์โรคระบบหายใจ
37

ชื่อแพทย์  :  ฉลองรัฐ ยิ้มวาสนา นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
38

ชื่อแพทย์  :  ชญาณิศา เมฆพัฒน์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์ระบบทางเดินหายใจ
39

ชื่อแพทย์  :  ชญานุตม์ รัตตดิลก พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยาและโรคของเต้านม
40

ชื่อแพทย์  :  ชณิดา สุภาภรณ์ ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมจัดฟัน
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )