คณะแพทย์

21

ชื่อแพทย์  :  กิตติพงศ์ บูรณะโสภณ ทพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมบูรณะ
22

ชื่อแพทย์  :  กิตติศักดิ์ เบญจสิริพร ทพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมประดิษฐ์
23

ชื่อแพทย์  :  กิติพร ศรีอมรรัตนกุล นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ประสาทศัลยศาสตร์
24

ชื่อแพทย์  :  กุลกานต์ อมรพัฒนา พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ตกแต่ง-ศัลยกรรมปลูกผมถาวร
25

ชื่อแพทย์  :  ขรรค์ชัย จ๋วงพานิช นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จักษุวิทยา - โรคเบ้าตาและศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างทางตา
26

ชื่อแพทย์  :  ขวัญเรือน สิงหพันธุ์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชปฏิบัติทั่วไป
27

ชื่อแพทย์  :  คงธนะ ตระการสง่า ดร.นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชปฏิบัติทั่วไป
28

ชื่อแพทย์  :  คมกฤช เอี่ยมจิรกุล นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - นรีเวชทางเดินปัสสาวะ
29

ชื่อแพทย์  :  จตุพร ดวงพัตรา นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จักษุวิทยาทั่วไป
30

ชื่อแพทย์  :  จอมธนา ศิริไพบูลย์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )