คณะแพทย์

141

ชื่อแพทย์  :  ปิยะ รุจกิจยานนท์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยา
142

ชื่อแพทย์  :  ปิยะ สมานคติวัฒน์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก
143

ชื่อแพทย์  :  ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
144

ชื่อแพทย์  :  ปิยะณัฐ มหานุภาพ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โลหิตวิทยา
145

ชื่อแพทย์  :  ปิยาภรณ์ กิตติกูล พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชปฏิบัติทั่วไป
146

ชื่อแพทย์  :  พงศ์ธวัช ชีรณวาณิช น.พ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ตจวิทยา (ผิวหนัง)
147

ชื่อแพทย์  :  พงษ์เทพ อังกุรานันท์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
148

ชื่อแพทย์  :  พชร วงศ์รุจิดา พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   กุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
149

ชื่อแพทย์  :  พรทิพย์ นิติการุญ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชปฏิบัติทั่วไป
150

ชื่อแพทย์  :  พรพีระ จิตต์ประทุม นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )