คณะแพทย์

121

ชื่อแพทย์  :  ปกรณ์ บุญญสิทธิ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
122

ชื่อแพทย์  :  ปณิดา ปิยะจตุรวัฒน์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์ทั่วไป
123

ชื่อแพทย์  :  ปณิดา วิบูลยเสข ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมประดิษฐ์
124

ชื่อแพทย์  :  ปณิธาน เรืองศิลป์สุวิทย์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม
125

ชื่อแพทย์  :  ปภณ อัศววรฤทธิ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จักษุวิทยาทั่วไป
126

ชื่อแพทย์  :  ประกาศิต ชนะสิทธิ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
127

ชื่อแพทย์  :  ประจักษ์ มูลลออ รศ.นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
128

ชื่อแพทย์  :  ประพันธ์ โกมลมาลย์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - การบาดเจ็บของกระดูก
129

ชื่อแพทย์  :  ประภาศรี จงสุขสันติกุล พ.ญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชปฏิบัติทั่วไป
130

ชื่อแพทย์  :  ประยุทธ อังกูรไกรวิชญ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )