คณะแพทย์

111

ชื่อแพทย์  :  นัทพล ธรรมสิทธิ์บูรณ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   โสต ศอ นาสิกวิทยา (หู คอ จมูก)
112

ชื่อแพทย์  :  นาถ นันทรัตพันธุ์ ทพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
113

ชื่อแพทย์  :  นิกร ลัทธิรมย์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และการผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
114

ชื่อแพทย์  :  นุสรณ์ ไชยพรหม นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เท้าและข้อเท้า
115

ชื่อแพทย์  :  บัญชา ชื่นชูจิตต์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬาและโรคข้อไหล่
116

ชื่อแพทย์  :  บัณฑิตา ด่านสุนทรวงศ์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
117

ชื่อแพทย์  :  บาจรีย์ ซื่อตรง พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาทั่วไป
118

ชื่อแพทย์  :  บุญเลิศ สุขวัฒนาสินิทธิ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา (โรคระบบทางเดินปัสสาวะ)
119

ชื่อแพทย์  :  บุญเลิศ อิมราพร นาวาโทนพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
120

ชื่อแพทย์  :  บุษกร ดาราวรรณกุล พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซึม
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )