คณะแพทย์

101

ชื่อแพทย์  :  ธเนศ พัวพรพงษ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์ทั่วไป
102

ชื่อแพทย์  :  ธเนศ ชาญด้วยกิจ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ประสาทศัลยศาสตร์
103

ชื่อแพทย์  :  นฎาประไพ ถาวรสิน พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
104

ชื่อแพทย์  :  นรฤทธิ์ ล้วนจำเริญ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   เวชศาสตร์ฟื้นฟู
105

ชื่อแพทย์  :  นรา จารุวังสันติ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ศัลยศาสตร์กระดูกและข้อ-โรคกระดูกสันหลัง
106

ชื่อแพทย์  :  นริศ สมิตาสิน นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคสมองและระบบประสาท
107

ชื่อแพทย์  :  นริศร ลักขณานุรักษ์ นพ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
108

ชื่อแพทย์  :  นริศรา ติยะพรรณ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   จิตเวชศาสตร์เด็ก
109

ชื่อแพทย์  :  นวภรณ์ ออรุ่งโรจน์ พญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   สูติ-นรีเวชวิทยา - เวชศาตร์มารดาและทารกในครรภ์
110

ชื่อแพทย์  :  นัฎสวัญจ์ จึงเจริญ ทพญ.
สาขาที่เชี่ยวชาญ  :   ทันตกรรมปริทันต์
icon doctors information
คณะแพทย์
icon subscribe
กรอกอีเมล์รับข่าวสาร
icon Map
แผนที่
TH
EN
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )
Vejthani Hospital Map ( Thai Version )